ب دریژی دان ب کار و چالاکیاندا ، ل روژا 1/4/2021 ئه نجومه نی گه نجین سه رکرده ل شیخان ماسکی خوپاراستنی ب سه ر هاولاتیاندا دابه شکرن.

 

ئه ف دابه شکرنه ل سه نته ری قه زا شیخان و ل ناحیا که له کچی ب ریفه چوو کو ل چارچیوی که مپینه یه کا ئه نجومه نی دا هاتبوو ریکخستن ژبو پرسا زیده کرنا هشیاریا هاولاتیان.

 

سه ره رای پیدانا ۱۱۰۰ ماسکا رینمایی و هوشدارییت ته ندروستی ژی بو هاولاتیا هاتنا به لافه کرن ب تایبه تی ده رباری فایروسی کورونایی .

 

ئه ف ئه نجومه نه ریکراوا ئاشتی و ئازادی سه رپه رشتیا وانا دکه تن کو ژ ۱۵ کور و ۱۵ کچیت خوبه خشیت ده فه را  شیخان پیک دهیتن کو چالاکییت مه ده نی و هه لمه تیت هوشداریی ئه نجام دده ن.